Raziskovalno delo na UM

1. Raziskovalno delo je temelj univerze

Raziskovalno delo je temelj in pogoj za obstoj vsake univerze. Brez tega smo samo boljše šole, ki že osvojena znanja predelajo in jih, večinoma okrnjena, prenašajo dalje. Raziskovalno delo ne sme biti samo pisanje člankov, ki so sicer nujno potrebni, da smo na »svetovnem znanstvenem trgu«, ampak mora biti tudi prenašanje znanja študentom in dalje iz univerze v širšo družbeno skupnost – v gospodarstvo, posebej v industrijo in v širše družbene strukture, v umetnost, kulturo, upravo – torej v vse pore življenja.

Hkrati ne smemo postati samo razvojni laboratoriji posameznih podjetij, kjer bi se kreirali novi izdelki za prodajo. Naš vrhunski izdelek mora v sklopu raziskovanja postati naš diplomant, ki bo nesel naša spoznanja v posebna okolja. To bo eno od mojih glavnih delovnih področij.

Stremimo za kvaliteto, za umeščenost v svetovni prostor, za prepoznavnost. Dober glas hitro seže daleč. Naš cilj bodo kvalitetna predavanja, kjer je snov aktualizirana s trenutnim stanjem znanosti v svetu; ter dobri predavatelji, ki so za predavanja ustrezno usposobljeni (tudi v tujem jeziku) in so seveda primerno nagrajeni! Raziskovalno delo je temelj, na katerem je potrebno graditi in poglobiti stike z okoljem, tako z gospodarstvom kot tudi z lokalno in državno oblastjo.

2. Univerzitetni center za financiranje projektov

EU je odprla široko polje možnosti na raziskovalnem področju. Da bi vseeno na določen način zaščitila in oplemenitila sredstva, ki jih namenja na tem področji, je vpeljala institut sodelovanja in lastne denarne soudeležbe. Finančno in gospodarsko zaledje Slovenije je na tem področju izjemno šibko. Medtem ko si lahko Zvezna republika Nemčija privošči vložke preko 100 mio € za dodatno podporo raziskovalno močnih treh ali štirih univerz, je pri nas skoraj nemogoče dobiti kakršnakoli dodatna sredstva pri prijavi na projekte. Raziskovalci ne smejo priti v položaj, da zaradi nekih začetnih vložkov, ki jih trenutno nimajo, izgubljajo evropske projekte in s tem na evropski ravni stagnirajo. S sodelavci se bom zavzemal za oblikovanje univerzitetnega centra, ki bo pomagal pri zagotavljanju lastne udeležbe v projektih.

3. Kakovost

Spremljanje, merjenje, predvsem pa dvigovanje kakovosti je prvovrstna in najpomembnejša naloga na UM!

Potrebno bo narediti konec padanju naše univerze na vseh relevantnih svetovnih lestvicah, za kar se bom osebno zavzemal. Sistematično ukvarjanje s kakovostjo bom podprl z vsemi močmi.

Danes mora biti pridobljeno znanje globalno uporabno, saj le tako lahko sodelujemo, tekmujemo in uspevamo na svetovnem odru. Seveda lahko rečemo, da je kakovost v glavnem stvar vlaganja in financiranja visokega šolstva. Vseeno pa menim, da obstaja še mnogo rezerv in lahko veliko naredimo tudi sami.

4. Sodelovanje v našem prostoru, brez izključevanja in zapiranja

Kot rektor se bom na vso moč trudil, da vzpostavimo pristno, učinkovito in kvalitetno sodelovanje z vsemi visokošolskimi institucijami v Sloveniji. Vsi kvalitetni visokošolski centri v Sloveniji moramo med seboj sodelovati.

Posebej pomembno je sodelovanje z gospodarsvom, kulturnimi in družbenimi institucijami v našem in vseslovenskem prostoru, saj je iz njih in zaradi njihovih potreb ta univerza nastala. Ne pozabljajmo korenin, iz katerih smo izrasli.

5. Infrastruktura

Na infrastrukturnem področju je bilo mnogo narejenega, v zadnjem času pa je investicijski ciklus zastal. Mnogo dela nas čaka: obnova fakultetnih objektov na Vrbanskem platoju, dozidava EPF, dodatni prostori na tehniških fakultetah, primerni prostori za študij arhitekture in seveda Umetnostna akademija! Pa laboratoriji in prostori za institucije izven Maribora, kot so laboratorijski objekti na Fakulteti za energetiko, potrebe Fakultete za varnostne vede v Ljubljani, pridobitev lastnih prostorov Fakultete za turizem, ob hkratnih potrebah po nenehnem vzdrževanju in obnavljanju kapacitet. Pri vsem tem je potrebno izpostaviti še potrebe študentskih bivalnih prostorov na vseh lokacijah (Brežice, Celje, Krško, Kranj, Maribor, Velenje) ter potrebe za izvajanje univerzitetne knjižnične dejavnosti. V sodelovanju z lokalno in državno upravo ter sodelavci in Upravnim odborom bom iskal najboljše rešitve.

Dokazovanje Univerze v Mariboru v konkurenčnem sistemu izobraževanja in raziskovanja

 

Sistem dokazovanja univerz v Sloveniji in v svetu nas sili v konkurenčni boj za študente s pomočjo: marketinških akcij, boljše informiranosti, svetovanja za študij in propagandnih akcij. Za povečanje privlačnosti in znanstvenega ugleda univerze je potrebno določiti: vrednost diplomanta na trgu delovne sile, kvaliteto tutorjev in predavateljev, kvaliteto študentskega življenja, vrednote in poslanstvo.

Univerza v Mariboru je tradicionalna raziskovalna univerza, kjer prevladujejo osnovne raziskave: prosta izbira vrste raziskav, naravnanost v prihodnost, multidisciplinarni pristop, cilj je evropski vrh.

Za povečanje privlačnosti in znanstvenega ugleda univerze je potrebno določiti: vrednost diplomanta na trgu delovne sile, kvaliteto tutorjev in predavateljev, kvaliteto študentskega življenja, vrednote in poslanstvo.

Univerza v Mariboru mora v prihodnosti izpeljati diferenciacijo in orientacijo učinkovitosti fakultet in programov. To ima za posledico spremembe v notranji strukturi univerze, saj se ugotavlja, da sedanji koncept izobraževanja v Sloveniji:

  • deloma izpolnjuje zahteve trga delovne sile,
  • zaostaja za stalnimi zahtevami gospodarstva,
  • je preveč disciplinarno in fakultetno orientiran.

 

Cilj sodobnega akademskega izobraževanja Univerze v Mariboru mora biti v poudarjanju velike fleksibilnosti programov, mobilnosti študentov in profesorjev, vključevanju v evropske raziskovalne projekte, itd. S tem univerza zagotavlja integriteto, kakovost in mednarodno primerljivost izobraževanja in raziskovanja.