Finančna samostojnost

1. Razmerje med upravo UM in fakultetami

Mariborska univerza se uvršča med večje sisteme, kar moramo pri vodenju upoštevati. Glede na strukturno, prostorsko in vsebinsko raznolikost članic ne moremo obravnavati vseh fakultet vedno z istimi merili. To moramo upoštevati tudi pri potrebah študentov, pedagoškega osebja, materialnih stroških, opremi, knjižnicah, povezavi z okoljem. Fakultete morajo s tem v zvezi imeti večjo, tudi finančno samostojnost odločanja. Kot rektor bom vodil univerzo tako, da bom odpiral možnosti in poti za delo in razvoj vseh fakultet. Fakultete morajo dobiti svoje davčne številke za lažje in aktivnejše delovanje in poslovanje.

2. Finančna konsolidacija ter sodelovanje z ministrstvom in vlado

Zavzemal se bom, da postane finančno stanje UM pregledno, obvladljivo, vsem razumljivo in učinkovito – v korist vseh članic, tudi glede na potrebe.

Zavzemal se bom, da ustanovitelj – primerno njeni vlogi – obravnava UM kot javno univerzo, da ob zahtevah za uporabnim znanjem za slovensko gospodarstvo poskrbi tudi za primerno financiranje, primerljivo z evropsko in svetovno ravnijo, saj sta znanost in z njo povezano znanje eno na svetovni ravni. Univerzitetna uprava bo aktivno sodelovala s pristojnimi ministrstvi za povečanje finančnih prihodkov in transparentnost porabe.

3. Poslovanje UM

Poslovanje univerze in njenih članic mora biti pregledno. Odločitve vodstev morajo biti sprejete po ustaljenih in predpisanih postopkih. Letne načrte in letna poročila mora univerzitetna uprava predstaviti in objaviti na razumljiv in preprost način, predvsem njihov finančni del. Računovodska latovščina mora biti prevedena v preprost jezik.

Zavzemal se bom za javno in odprto delovanje vseh organov tako na univerzitetnem kot na fakultetnem nivoju, z rednim obveščanjem o sprejetih odločitvah. Spremembe splošnih aktov bodo posredovane v javno obravnavo vsem zainteresiranim in ne ozkemu in zaprtemu krogu posvečenih. Javne obravnave bodo zares javne in odprte. Spremembe statuta, ki so nujno potrebne zaradi zakonskih prilagoditev ali zmanjšanja birokracije, bodo sprejete po demokratičnih načelih, ne na silo in nikoli v času počitnic.

4. Administracija na UM

Univerzitetna uprava in fakultetne uprave morajo postati učinkovit servis za študente, visokošolske učiteljice in učitelje, sodelavce in raziskovalce ter članice UM na vseh področjih, za katere se dogovorimo, oz. je UM zakonsko pristojna. Bistveno je, da se zmanjša administrativna obremenitev visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter raziskovalcev. Tisti del uprave, ki pa bo in je potrebna, mora biti izključno v službi študentov, pedagoških delavcev ter raziskovalcev. Njena naloga je, da jih na tem področju razbremeni. Kot rektor bom skrbel za nenehni dvig strokovne usposobljenosti uprave in za vzpostavitev sistema, kjer bodo uporabniki preprosto in na enoten način pridobili kompetentne odgovore in rešitve svojih problemov.

Računalniški center univerze moramo okrepiti na tehnični in kadrovski ravni, da bo učinkovit in hiter pri delovanju za potrebe UM in njenih članic, ob hkratni skrbi za vpeljavo novih storitev in nove infrastrukture.