Program dela

Uvod – načela delovanja univerze

Osnovni cilj Univerze v Mariboru je avtonomna univerza s strokovno in finančno avtonomijo ter neodvisnim in kritičnim razmišljanjem, pomembnim za slovensko družbo. Univerza v Mariboru izobražuje razumnike, politične in gospodarske voditelje jutrišnjega dne ter pretežni del lastnih učiteljev.

Za nadaljnji razvoj univerze v Mariboru bom razvijal naslednja načela delovanja:

 • načelo povezujoče univerze, ki ni v opoziciji do fakultet in temeljnih enot, ampak jih vključuje;
 • načelo demokratične univerze, ki omogoča pravice in dolžnosti ter zagotavlja ustrezno odgovornost akademskega osebja na vseh ravneh, tudi do študentov in administrativnih delavcev;
 • načelo sodelovanja na univerzi, ki spoštuje družbeno odgovornost do različnih socialnih partnerjev v nacionalnem in internacionalnem pogledu.

Iz naštetega izvira moj slogan:

Nov zagon, nov optimizem!

 

Kot odgovorni vodja Univerze v Mariboru se bom boril za uveljavitev slogana na osnovi temeljnih vrednot prepletanja izobraževanja in kulture za gospodarski in človeški razvoj:

 • svoboda znanstvenikov in izobraževanja, svoboda znanstvene in umetniške ustvarjalnosti ter poučevanja znanosti in umetnosti;
 • pluralizem znanstvenih in umetniških teorij, metod in mnenj, enakopravna komunikacija;
 • soodločanje študentov, posebej v študijskih zadevah, pri zagotavljanju kakovosti izobraževanja;
 • nacionalna in mednarodna mobilnost študentov, absolventov ter znanstvenega in umetniškega univerzitetnega osebja;
 • sodelovanje vseh organov univerze na temelju demokratičnih načel.

Prioritetne naloge v skladu s sprejetimi razvojnimi načrti članic in univerze so:

 • ureditev trenutnega zatečenega stanja zaradi ZUJF-a, (zaposlitve, napredovanja,…)
 • povečanje števila asistentov in visokošolskih učiteljev zaradi zagotavljanja kakovosti študija;
 • povečanje sredstev za materialne stroške in opremo za posodobitev informacijsko-komunikacijskih sistemov na univerzi in članicah;
 • povečanje sredstev za individualno raziskovalno dejavnost visokošolskih učiteljev in postopno povečanje materialnih sredstev za raziskovalno delo asistentov;
 • povečanje sredstev za mednarodno dejavnost univerze oziroma članic ob vključevanju v projekte EU;
 • povečanje sredstev za študentske domove;
 • povečanje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje.

Študij

Ostati mora brezplačen kot ena od temeljnih pridobitev v naši družbi!

Diplomanti univerze so njeno ogledalo in usposabljanje študenta za lasten razvoj je ena od glavnih nalog vzgoje in izobraževanja na univerzi. Da bi lahko zadostili tem zahtevam, mora univerza s članicami nameniti večjo pozornost kot doslej:

 • vstopu novincev,
 • uspešnosti študija,
 • večji prehodnosti in zmanjševanju študijskega osipa,
 • večji učinkovitosti in pravočasnemu dokončanju študija ter
 • spremljanju in spodbujanju kakovosti študija z uveljavljanjem sistema preverjanja in ocenjevanja kakovosti v visokem šolstvu.

Dodiplomski študij zahteva izboljšanje na vseh področjih izvajanja:

 • po programih, to so predavanja, seminarji, vaje,
 • praktično izobraževanje,
 • pripravljanje na izpite in
 • druge študijske obveznosti ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji, sodelavci ter mentorji ter individualno delo.

Na podiplomskem, magistrskem študiju bomo morali definirati standarde, ki bodo omogočali študij tako, da bo organizirano študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji, sodelavci in mentorji ter individualno študijsko delo.

Posebno pozornost bo potrebno posvetiti mednarodni primerljivosti študija za pridobitev doktorata znanosti, ki obsega individualno študijsko delo ob konzultacijah z visokošolskimi učitelji in sodelavci ter mentorji, skladno s študijskim programom pa tudi skupinsko študijsko delo.

Vključevanje študentov v obravnavanje razvojnih in tekočih nalog

Študentje imajo v skladu s statutom in zakonom svoje pravice, da aktivno sodelujejo pri razvoju univerze preko študentskega sveta na članicah in na univerzi, posebej pa sodelujejo v organih univerze ter njihovih komisijah.

Integracija univerze pomeni tudi integracijo študentov v odločanje na univerzi, pomeni njihovo sodelovanje povsod, kjer je to mogoče in kjer to hočejo, in na načine, ki jih sami izberejo.

To narekuje vključevanje študentov v obravnavanje vprašanj, ki zadevajo visoko izobraževanje, v evalvacijo prenove metod poučevanja in študijskih programov ter upravljanje visokošolske institucije v veljavnih institucionalnih okvirih. Študentje imajo pravico do lastne organiziranosti in do sodelovanja v vseh navedenih zadevah.

Tudi v prihodnje bodo organi univerze obravnavali pobude in predloge, ki jih bodo podali študentje v okviru njihovih pristojnosti. Nikakor se ne sme zmanjšati vpliv študentov na izvolitve visokošolskih učiteljev in sodelavcev.

Povezovanje izobraževanja in raziskovanja z delom
Odličnost v raziskovanju- vlaganje v človekovo nadarjenost

Z raziskovalnim delom želi Univerza v Mariboru prispevati k zagotavljanju človeških virov za pospešen gospodarski in kulturni razvoj v Sloveniji in še posebej v regiji.
Zato se bomo aktivno vključevali v trg in prenašali znanje, tako s prehodom ljudi kot tudi znanstvenih in strokovnih dosežkov.

 

Svoj pogled na konkretno delo rektorja sem razdelil v štiri večja poglavja:

 1. Zaposleni na UM
 2. Finančna samostojnost
 3. Študij in študenti
 4. Raziskovalno delo na UM